Пунев и Стоименов

Сфери на дейност


Екология

Адвокатско съдружие „Пунев и Стоименов“ поставя акцент в дейността си върху проблемите на екологичното право. Услугите, предоставяни от съдружието в тази област, варират от цялостен анализ на актуалната екологична правна рамка в България и Европейския съюз, консултиране на отделни проекти до процесуално представителство в различни административни и съдебни процедури.
До момента екипът ни успешно е подпомагал своите клиенти при получаване на комплексни разрешения за експлоатация на инсталации и съоръжения по Закона за опазване на околната среда, при обжалване на решения на РИОСВ и МОСВ за необходимостта от извършване на ОВОС, както и всякакви други административни производства в обхвата на опазване на околната среда. Консултираме много от клиентите си в областта на изискванията при управлението и транспортирането на отпадъци, включително и опасни отпадъци.
Подпомагаме внедряването на българския пазар на нови софтуерни продукти на водещи европейски разработчици на програми, които гарантират по-добро и бързо екологично съответствие, както и осигуряват достъп до пълна и актуална нормативна рамка.
От 2018г. Адвокатско съдружие „Пунев и Стоименов“ е член на екологичната мрежа VNU - Verband für Nachhaltigkeits- und Umweltmanagement, чийто фокус е създаването на устойчиви и природощадящи практики в развитието на индустрията.
При работата си в сферата на екологията си партнираме с реномирани германски екологични и технически консултанти, притежаващи голям опит при консултирането на проекти в България, Източна и Западна Европа.


Придобивания и сделки

Адвокатско съдружие „Пунев и Стоименов“ подкрепя своите клиенти при стартиране и разширяване на техния бизнес. Екипът на съдружието разполага с богат опит и компетентност в дружественото право. Основният ни фокус са сделките по придобиване на предприятия и части от тях, както и обезпечаване на финансирането, стоящо зад осъществяването на подобни проекти. Нерядко наши клиенти се обръщат към нас и с молба за преструктуриране и оптимизиране на притежавания от тях бизнес.
След придобиването или учредяването на нова дружествена структура съдействаме на клиентите си в ежедневната им стопанска дейност. Нашите адвокати могат да съдействат при преговори с партньори, изготвяне на многоезични договори, общи условия за предоставяне на услуги и продажба на стоки, придобиване и разпореждания с активи, с които да гарантирате успешното развитие на Вашите идеи.
В досегашната си практика успешно сме обслужвали клиенти с дейност в сферите на машиностроенето, енергетиката, информационните технологии, козметиката, управлението на отпадъци, издателската дейност и др.


Външен юридически мониторинг

От началото на 2020 г. подкрепяме своите клиенти, които притежават дъщерни участия в България, при осъществяването на контрол върху спазването на регулациите и груповите политики от местното дружество. Услугата е пригодена за нуждите на всеки клиент и може да включва външен мониторинг при сключването на ключови за предприятието сделки, напр. закупуването на недвижими имоти, сключването на договори за строителство, както и съдействие при назначаването на ключов управленски персонал.
Освен това съдействаме на клиентите си при въвеждане на добри корпоративни практики, изработването на правила за работата на управлението на предприятието. Помагаме за въвеждането на основни контролни процеси в предприятието.
За да гарантираме пълен комфорт на клиентите си при предоставянето на тази услуга, не осъществяваме друго правно консултиране или представителство за тях.


Разрешаване на спорове

Адвокатско съдружие „Пунев и Стоименов“ разполага с широка компетентност в сферата на разрешаването на спорове чрез медиация, производства пред съд и арбитраж. Екипът на съдружието включва адвокати със задълбочена академична подготовка в гражданскопроцесуалното право и с богат опит в процесуалното представителство по всякакви граждански, търговски и административни дела.
Основен фокус в дейността на Адвокатско съдружие „Пунев и Стоименов“ са административните дела в екологичния сектор, дружествените спорове, както и търговските и застрахователни дела.


ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИТЕ ДАННИ