Punev and Stoimenov

Selected Publications


Books

1. Стоименов, Д., Пунев, А. Гражданско и облигационно право. Ръководство по решаване на казуси) / Stoimenov, D., Punev, A. Civil Law and Law of Obligations. A Guide to Case-Solving, 2020.
2. Пунев, А. Спиране на исковото производство / Punev, A. Stay of proceedings, 2020.
3. Превод на Избрани решения на Федералния конституционен съд на Федерална република Германия (Анастас Пунев, Димитър Стоименов и Марин Маринов)/ Translation of Selected Decisions of the German Federal Constitutional Court (Anastas Punev, Dimitar Stoimenov and Marin Marinov), 2019.
4. Stoimenov, D. Grundeigentum und Sicherheiten inBulgarien, ed. by Verband deutscher Pfandbriefbanken (co-authored by Boris Ivanov), Berlin, 2009.
5. Stoimenov, D. National Reports on the Transfer of Movables in Europe (National Report: Bulgaria), B. 4, ed. by Wolfgang Faber, Brigitta Lurger, Sellier, 2010.

6. Stoimenov, D. Die Durchsetzung von Forderungen in der Zwangsvollstreckung und Insolvenz in Bulgarien, (co-authored by Boris Ivanov), ed. by Center for Legal Competence (CLC),Vienna, 2010.


Articles

1. Punev, A. Autonomous Vehicles: The Need for a Separate European Legal Framework, In: European View, Vol 19, Issue 1, 2020.
2. Пунев, А. Спирането по чл. 229, ал. 1, т. 5 ГПК в светлината на съдебната практика – В: Сборник в чест на проф. Борис Яновски, 2020 / Punev, A. Stay of Proceedings pursuant to Art. 229 (1), p. 5 CCP in Light of the Case-Law, In: Studies in Honour of prof. Boris Yanovski, 2020.
3. Пунев, А. Съотношението между паралелни производства пред съд и арбитраж съгласно българското право – В: Studia Iuris, 2019, № 1 / Punev, A. The Relation between Parallel Proceedings before Court and Arbitration under Bulgarian Law, In: Studia Iuris, 2019, Issue 1.
4. Пунев, А. Форми на порочния исков процес в хипотези на спиране на производството – В: Норма, 2018, № 6 / Punev, A. Forms of Wrongful Development of Claim Proceedings in the Event of Stay, In: Norma, 2018, Issue 6.
5. Пунев, А. Преглед на немската уредба на спирането на исковото производство по разпореждане на съда – В: Ius Romanum, 2018, № 2 / Punev, A. An Overview of the German Framework on Stay of Proceedings by Virtue of a Court Order, In: Ius Romanum, 2018, Issue 2.
6. Punev, A. Memory Laws in Bulgaria: It’s Not Even Past, In: Mela Project Blog, 2018.
7. Пунев, А. Относно съотношението между иска по чл. 135 ЗЗД и иска за вземането на кредитора – В: Търговско право, 2017, № 3 / Punev, A. On the Relation between the Claim under Art. 135 LOC and the Creditor’s Pecuniary Claim, In: Commercial Law, 2017, Issue 3.
8. Пунев, А. Колизии на правомощията на съдилищата при контрол за противоконституционност на приложим по делото закон – В: Сборник с доклади от конференцията „Правото – традиции и перспективи“ на ПУ „Паисий Хилендарски“, 2018 / Punev, A Collisions in Exercising Constitutionality Review by the Courts, In: Conference Papers from “Law – Tradition and Perspectives”, organized by the Plovdiv University “Paisii Hilendarski”, 2018.
9. Пунев, А. Допустимо ли е изменение на отрицателен установителен иск за собственост в положителен и обратното? – В: портал „Грамада“, 2015 / Punev, A. Admissibility of Claim Amendment in Cases of Negative and Positive Declaratory Claims for Property, In: Gramada, 2015.
10. Пунев, А. Обемът на дължимото при предсрочна изискуемост на договор за потребителски кредит – В: Търговско и облигационно право, 2013, № 12 / Punev, A. The Amount Due in Cases of Early Chargeability under Consumer Loan Contracts, In: Commercial and Contract Law, 2013, Issue 12.
11. Пунев, А. Особени хипотези на прекъсване на погасителната давност (в съавторство с Ирина Богданова) – В: Търговско и конкурентно право, 2011, № 10 / Punev, A. Particular Cases of Suspension of Prescription Periods (co-authored by Irina Bogdanova), In: Commercial and Competition Law, 2011, Issue 10.
12. Пунев, А. Актуален поглед върху воденето на чужда работа без натоварване – В: Търговско и конкурентно право, 2011, № 9 / Punev, A. A Contemporary View on Benevolent Intervention, In: Commercial and Competition Law, 2011, Issue 9.
13. Пунев, А. Въпроси на погасителната давност (в съавторство с Ирина Богданова) – В: Юридически свят, 2010, № 2 / Punev, A Questions of Prescription Periods (co-authored by Irina Bogdanova), In: Legal World, 2010, Issue 2.
14. Stoimenov, D. Einführung in das bulgarische Deliktsrecht, in VersRAI, 4/2007.
15. Стоименов, Д. Ще бъде ли възможен изборът на оптативни правила от страните-съдоговорители съгласно Проекторегламента относно приложимото право към договорните отношения – Рим І? – В: Делова седмица, 2007, № 6 / Stoimenov, D. Would it be possible for the contracting parties to choose model law rules according to the Project-Regulation on the law applicable to contractual obligations – Rome I?, In: Delova sedmiza, 2007, Issue 6.

Disclaimer GDPR