Пунев и Стоименов

ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

От Адвокатско съдружие „Пунев & Стоименов” предприехме всички необходими стъпки, за да осигурим най-високо ниво на защита на данните за нашите клиенти и партньори съгласно Общия регламент за защита на данните (GDPR).

Адвокатско съдружие „Пунев & Стоименов“ (PS Legal) събира, обработва и съхранява лични данни на клиенти, доставчици, сътрудници и настоящи и бъдещи служители, спазвайки всички приложими законови изисквания. Лични данни се събират и съхраняват с изричното съгласие на субектите на данните или във връзка със сключването/изпълнението на договори, по които съдружието е страна. Лични данни може да се използват за други цели САМО след изрично писмено съгласие на субекта на лични данни или ако има валидно правно основание за това.

Личните данни се събират от субектите на лични данни, както и от различни публични регистри и база данни. Личните данни се събират и съхраняват за срока на договора, който налага тяхното събиране, или докато има валидно правно основание за тяхното съхранение и обработка.

Данните, обработвани въз основа на съгласие, се съхраняват до неговото оттегляне. Ако съгласието се оттегли, личните данни се връщат на субекта или се изтриват незабавно, освен ако АС „Пунев & Стоименов” няма друго правно основание за тяхната обработка.

Когато данни се събират въз основа на договор, при прекратяването му личните данни продължават да се съхраняват до погасяването на всички потенциални искове или до изтичане на друг законоустановен срок.

Всички физически лица, чиито данни се събират или обработват от АС „Пунев & Стоименов”, имат право на достъп до своите данни, на тяхната поправка и/или изтриване, както и други права и средства за защита съобразно Общия регламент за защита на данните и приложимото национално законодателство. Искания за упражняване на тези права се адресират до office@pslegal.bg.

Тази информация представлява кратък и неизчерпателен откъс на нашата Политика за защита на данните. Допълнителна информация относно защита на личните данни можете да получите след запитване на office@pslegal.bg.